Ban Giám đốc hiện tại

GIÁM ĐỐC

   - Chuyên ngành Hồi sức cấp cứu.

   - Phó Bí thư Đảng ủy.

   - Chủ tịch Hội đồng Khoa học Bệnh viện.

   - Phó chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng.

 

 

 Đại tá, BS CKII Phạm Minh Đức     

 

CHÍNH ỦY                     

   - Chuyên ngành Nội khoa.

   - Bí thư Đảng ủy.

   - Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT Bệnh viện.

  

 

 

  Đại tá, BS CKI Nguyễn Ngọc Du

 

PHÓ GIÁM ĐỐC KHTH                        

   - Chuyên ngành Hồi sức cấp cứu.

   - Ủy viên Hội đồng Khoa học Bệnh viện.

   - Ủy viên Hội đồng Thi đua khen thưởng.

 

 

   Trung tá, BS CKII Hà Duy Dương   

 

PHÓ GIÁM ĐỐC NỘI KHOA    

   - Chuyên ngành Tim mạch.

   - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Bệnh viện.

   - Ủy viên Hội đồng Thi đua khen thưởng.

 

 

  Đại tá, TTƯT, TS Vũ Hà Nga Sơn 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC NGOẠI KHOA

   - Chuyên ngành Gây mê hồi sức.

   - Ủy viên Hội đồng Khoa học Bệnh viện.

   - Ủy viên Hội đồng Thi đua khen thưởng.

 

 

  Thượng tá, TS Nguyễn Quốc Khánh  

 

PHÓ GIÁM ĐỐC HẬU CẦN – QUÂN SỰ

   - Chuyên ngành Hậu cần.

   - Ủy viên Hội đồng Thi đua khen thưởng.

   - Ủy viên Hội đồng Khoa học Bệnh viện.

 

 

    Đại tá, TS Nguyễn Tiến Dũng