Ban Giám đốc qua các thời kỳ

 

1. Thời kỳ 1949 – 1954 (Quân y xá Trần Quốc Toản):

   * Quân y xá trưởng:

     - Đồng chí Phó Đức Thực.

     - Đồng chí Nguyễn Hữu Lộc.

 

2. Thời kỳ 1949 – 1954 (Quân y xá Phó Đức Thực):

   * Quân y xá trưởng:

     - Đồng chí nguyễn Mạnh  Tiên.

     - Đồng chí Vũ Kim Vinh.

     - Đồng chí Trịnh Văn Khiêm.

     - Đồng chí Nguyễn Công Thắng.

   * Bí thư chi bộ, chính trị viên:

     - Đồng chí Nguyễn Tinh Cầu.

 

3. Thời kỳ 1954 – 1958 (Quân y xá 354):

   * Quân y xá trưởng:

     - Đồng chí Trần Văn Hiến.

     - Đồng chí Phạm Cự.

     - Đồng chí Vũ Thuận.

     - Đồng chí Nguyễn Đăng Tường.

   * Chính trị viên:

     - Đồng chí Lê Cơ.

     - Đồng chí Triệu Quang Vi.

     - Đồng chí Lê Văn Sắc.

 

4. Thời kỳ 1958 – 1964 (Quân y xá phát triển theo hướng bệnh viện loại B khu vực - thường gọi là quân y xá đặc biệt):

   * Trưởng phòng quân y Bộ Quốc phòng – kiêm Viện trưởng:

     - Đồng chí Trịnh Văn Khiêm.

     - Đồng chí Trần Văn Hiến.

   * Phó phòng quân y Bộ Quốc phòng – kiêm Viện phó:

     - Đồng chí Đặng Quốc Tuyên.

   * Chính trị viên:

     - Đồng chí Hà Huy Đức.

     - Đồng chí Nguyễn Văn Đát.

     - Đồng chí Hoàng Chấn Hùng.

     - Đồng chí Bùi Đình Yêm.

 

5. Thời kỳ 1964 –1974 (Tổ chức quân y xá đã hình thành bệnh viện loại B khu vực):

   * Trưởng phòng quân y Bộ Quốc phòng – kiêm Viện trưởng:

     - Đồng chí Trần Văn Hiến.

   * Phó phòng quân y Bộ Quốc phòng – kiêm Viện phó y vụ:

     - Đồng chí Đặng Quốc Tuyên.

   * Chính uỷ:

     - Đồng chí Đặng Sung.

   * Phó Chính uỷ:

     - Đồng chí Hồ Thị Nguyệt.

 

6. Thời kỳ 1974 – 1990 (Bệnh viện quân y 354 là bệnh viện loại B khu vực Hà Nội):

   * Viện trưởng:

     - Đồng chí Trần Văn Hiến.

     - Đồng chí Đặng Quốc Tuyên.

     - Đồng chí Đặng Phì.

     - Đồng chí Lê Duy Thức.

   * Chính uỷ:

     - Đồng chí Đặng Sung.

     - Đồng chí Nguyễn Đức Kính.

   * Phó Chính uỷ:

     - Đồng chí Hồ Thị Nguyệt.

     - Đồng chí Nguyễn Văn Yên.

   * Viện phó chính trị – Bí thư đảng uỷ:

     - Đồng chí Nguyễn Văn Yên.

     - Đồng chí Hoàng Chấn Hùng.

     - Đồng chí Đặng Văn Trượng.

   * Viện phó chuyên môn:

     - Đồng chí Đặng Quốc Tuyên.

     - Đồng chí Lê Thị Bích Hoàn.

     - Đồng chí Đặng Phì.

     - Đồng chí Phí Văn Ngạc.

     - Đồng chí Lê Duy Thức.

   * Viện phó dược và trang bị:

     - Đồng chí Nguyễn Trọng Châu.

   * Viện phó hậu cần:

     - Đồng chí Nguyễn Văn Định.

     - Đồng chí Hoàng Minh Chuyên.

     - Đồng chí Đỗ Trọng Hải.

 

7. Thời kỳ 1990-1994:

   * Viện trưởng:

     - Đồng chí Lê Duy Thức.

     - Đồng chí Nhạc Lai.

   * Viện phó chính trị – Bí thư Đảng uỷ:

     - Đồng chí Đặng Văn Trượng.

     - Đồng chí Trần Xuân Bằng.

     - Đồng chí Lê Dương Hùng.

   * Viện phó chuyên môn:

     - Đồng chí Nhạc Lai.

     - Đồng chí Đoàn Long.

     - Đồng chí Trần Xuân Đào.

     - Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc.

     - Đồng chí Hà Tiến Phan.

     - Đồng chí Nguyễn Thông Tuyết.

 

8. Thời kỳ 1995-1999 (Hoàn thiện và phát triển bệnh viện 354 loại B khu vực Hà Nội):

   * Giám đốc bệnh viện:

     - Đồng chí Nhạc Lai.

   * Phó giám đốc chính trị- Bí thư đảng uỷ:

     - Đồng chí Lê Dương Hùng.

   * Phó giám đốc y vụ:

     - Đồng chí Trần Xuân Đào.

   * Phó giám đốc chuyên môn:

     - Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc.

     - Đồng chí  Nguyễn Thông Tuyết.

 

9. Thời kỳ 2000-2004:

   * Giám đốc bệnh viện:

     - Đồng chí Nhạc Lai.

   * Phó giám đốc chính trị-Bí thư đảng uỷ

     - Đồng chí Lê Dương Hùng.

   * Phó giám đốc y vụ:

     - Đồng chí Trần Xuân Đào.

     - Đồng chí Cao Bình.

   * Phó giám đốc chuyên môn:

     - Đồng chí Bùi Thị Ngọc Ánh.

     - Đồng chí Nguyễn Văn Ba.

 

10. Thời kỳ 2005-nay:

   * Giám đốc bệnh viện:

     - Đồng chí Nhạc Lai.

     - Đồng chí Vũ Quốc Bình.

     - Đồng chí Chu Xuân Anh.

     - Đồng chí Phạm Minh Đức.

   * Chính uỷ bệnh viện - Bí thư đảng uỷ:

     - Đồng chí Phùng Mạnh Tưởng.

     - Đồng chí Nguyễn Thuý Lan.

     - Đồng chí Nguyễn Ngọc Du.

   * Phó giám đốc KHTH:

     - Đồng chí Cao Bình.

     - Đồng chí Nguyễn Thuý Lan.

     - Đồng chí Nguyễn Văn Ba.

     - Đồng chí Phạm Minh Đức.

     - Đồng chí Hà Duy Dương.

   * Phó giám đốc chuyên môn:

     - Đồng chí Bùi Thị Ngọc Ánh.

     - Đồng chí Nguyễn Văn Ba.

     - Đồng chí Chu Xuân Anh.

     - Đồng chí Nguyễn Liên Hương.

     - Đồng chí Tạ Duy Dũng.

     - Đồng chí Vũ Hà Nga Sơn.

     - Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh.

   * Phó giám đốc Hậu cần-Quân sự:

     - Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng.