Ban Chính trị

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

     - Ngày thành lập: tháng 3 năm 1961.

     - Chỉ huy Ban qua các thời kỳ:

        + Đồng chí Nguyễn Văn Đát – Phó bí thư Đảng ủy kiêm Trưởng Ban Chính trị (1961 - 1963).

        + Đồng chí Hồ Thị Nguyệt – Phó Chính ủy phụ trách Ban Chính trị (1964 - 1979).

        + Đồng chí Nguyễn Văn Yên - Phó Chính ủy phụ trách Ban Chính trị (1979 - 1985).

        + Đồng chí Đặng Văn Trượng – Phó chủ nhiệm chính trị (1985 - 1992).

        + Đồng chí Nguyễn Minh Đức – Chủ nhiệm chính trị (1987 - 1989).

        + Đồng chí Nguyễn Tiến Tự - Chủ nhiệm chính trị (1989 - 1992).

        + Đồng chí Hoàng Xuân Dịch – Chủ nhiệm chính trị (1992 - 1998).

        + Đồng chí Phùng Mạnh Tưởng – Chủ nhiệm chính trị (1998 - 2004).

        + Đồng chí Bùi Văn Tuấn – Chủ nhiệm chính trị (2004 - 2008).

        + Đồng chí Trần Tân Hưng - Phó chủ nhiệm chính trị (2004 - 2007).

        + Đồng chí Nguyễn Viết Hưng – Phó chủ nhiệm chính trị (2010 - 2012).

        + Đồng chí Thượng tá BS Nguyễn Ngọc Du – Chủ nhiệm chính trị (từ năm 2009- tháng 02/2014).

        + Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh – Phó chủ nhiệm chính trị (từ năm 2013- tháng 02/2014).

     - Chỉ huy Ban hiện nay:

         + Đồng chí Trung tá Nguyễn Tuấn Anh - Chủ nhiệm Chính trị (từ tháng 02/2014)

 

 

II. TỔ CHỨC BIÊN CHẾ

     - Hiện tại Ban Chính trị có 11 đồng chí.

     - Các bộ phận:

        + Tuyên huấn: Đại úy Trịnh Đình Năng phụ trách.

        + Tổ chức: Đại úy Lê Văn Đạt phụ trách.

        + Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Bảo vệ an ninh: Trung tá Tạ Hữu Lự phụ trách.

        + Cán bộ, Chính sách: Trung úy Bùi Quang Bệ phụ trách.

        + Dân vận, Công tác quần chúng: Thượng úy Trần Ngọc Thanh phụ trách.

        + Hành chính trưởng: Thượng úy QNCN Bùi Thị Hiền.

        + Câu lạc bộ: Trung úy QNCN Bùi Thành Giáp.

 

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

     - Ban Chính trị là cơ quan đảm nhiệm CTĐ, CTCT trong Bệnh viện, hoạt động dưới sự chỉ đạo của thủ trưởng cấp trên trực tiếp; lãnh đạo của Đảng uỷ Bệnh viện, sự chỉ đạo trực tiếp của Chính uỷ; quản lý điều hành của Giám đốc Bệnh viện trong các hoạt động của Bệnh viện.

     - Đề xuất với Đảng uỷ, Chính uỷ về nội dung, biện pháp tiến hành CTĐ, CTCT trong Bệnh viện.

     - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch CTĐ, CTCT trong Bệnh viện; hướng dẫn, kiểm tra các khoa ban thực hiện.

 

2. Nhiệm vụ:

     - Tham mưu đề xuất với Đảng uỷ, Chính uỷ, Giám đốc Bệnh viện về nội dung, biện pháp tiến hành CTĐ, CTCT trong Bệnh viện, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra các khoa ban thực hiện.

     - Trực tiếp tiến hành và hướng dẫn, kiểm tra các khoa ban trong Bệnh viện tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sỹ, CNV tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí chiến đấu cao, kỷ luật tự giác, nghiêm minh, nâng cao y đức, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

     - Giúp Đảng uỷ và Chính uỷ về công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Bệnh viện. Hướng dẫn, kiểm tra xây dựng cấp ủy, các chi bộ TSVM, đội ngũ cán bộ, đảng viên tiền phong gương mẫu, có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao, đoàn kết thống nhất, giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

     - Nghiên cứu đề xuất với Chính ủy và Đảng ủy Bệnh viện xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ và chính sách hậu phương quân đội.

     - Trực tiếp tiến hành và hướng dẫn, kiểm tra các khoa ban tiến hành công tác bảo vệ an ninh, xây dựng đơn vị trong sạch về chính trị, an toàn về mọi mặt, xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn.

     - Trực tiếp tiến hành và hướng dẫn, kiểm tra các khoa ban tiến hành công tác dân vận - tuyên truyền đặc biệt. Thực hiện tốt chương trình quân dân y kết hợp, góp phần xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn đóng quân, tăng cường đoàn kết quân dân.

     - Xây dựng các tổ chức quần chúng (thanh niên, phụ nữ và hội đồng quân nhân) vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong Bệnh viện.

     - Trực tiếp tiến hành và hướng dẫn, kiểm tra CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ thu dung điều trị, nghiên cứu khoa học, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, SSCĐ, phòng chống thiên tai…

     - Tham gia nghiên cứu lý luận góp phần phát triển khoa học xã hội - nhân văn quân sự, trọng tâm là khoa học xã hội - nhân văn trong lĩnh vực y tế; sơ kết, tổng kết hoạt động CTĐ, CTCT.

     - Quản lý, sử dụng kinh phí, vật tư CTĐ, CTCT trong Bệnh viện đảm bảo đúng quy chế, đúng pháp luật.

     - Đề xuất xây dựng, kiện toàn cơ quan chính trị vững mạnh, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 

IV. KẾT QUẢ CÔNG TÁC

     - Tập thể cán bộ, nhân viên Ban Chính trị luôn đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các khoa ban trong toàn Bệnh viện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

     - Với sự phát triển lớn mạnh của Bệnh viện, của Quân đội, của đất nước; Với yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao trong hoạt động CTĐ, CTCT... Đội ngũ cán bộ chính trị luôn rèn luyện, tu dưỡng giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng; nâng cao năng lực và đổi mới tác phong công tác; bám sát chức năng nhiệm vụ và sự phát triển của tình hình chung, tình hình Bệnh viện triển khai toàn diện và có trọng tâm các mặt hoạt động CTĐ, CTCT đạt hiệu quả thiết thực. Hoạt động của Ban Chính trị đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đơn vị; Giữ vững sự ổn định về chính trị, tư tưởng, tổ chức và sự nhất trí cao của toàn Bệnh viện đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và của Bộ Quốc phòng. Xây dựng củng cố lòng tin vững chắc của cán bộ, nhân viên, chiến sỹ đối với Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Xây dựng y đức, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế tốt. Xây dựng Đảng bộ luôn trong sạch vững mạnh, xây dựng Bệnh viện vững mạnh toàn diện theo hướng chính quy, khoa học, mẫu mực, Bệnh viện văn hoá...

     - Trong các năm qua, Ban Chính trị luôn đạt Danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, là một đơn vị luôn đi đầu trong phong trào thi đua của Bệnh viện.

 

Liên hệ: Ban Chính trị

Điện thoại: 069.585.925