Ban Tài chính

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN:

        - Ngày thành lập : Năm 1975.

        - Ban tài chính phát triển cùng với sự phát triển của Bệnh viện từ 1975 – Nay:

             + Từ năm 1975 – 1976 : Ban Tài vụ có 3 CBNV.

             + Từ năm 1976 – 1990 : Ban Tài vụ có 5 CBNV.

             + Từ năm 1990 – 2003 : Ban Tài Chính có 14 CBNV.

             + Từ năm 2003 – Nay : Ban Tài Chính có 17 CBNV.

  

 

II. CHỦ NHIỆM BAN QUA CÁC THỜI KỲ:

        - Đ/c Nông Quốc Tấn – Trưởng Ban 1970 – 1976.

        - Đ/c Vũ Xuân Quang – SN: 1944 – Trưởng Ban 1976 – 1990.

        - Đ/c Đỗ Văn Đông – SN: 1948 – Trưởng Ban 1990 – 2003.

        - Đ/c Lâm Quang Thành – SN: 1966 – Trưởng Ban 2003 – 2010.

        - Đ/c Ngô Văn Thu – SN: 1967 – Trưởng Ban 2010 – Nay.

 

III. TỔ CHỨC BIÊN CHẾ:

        - Trưởng Ban: Thạc sỹ - Thiếu tá : Ngô Văn Thu.

        - Trợ lý : 3( 2 sỹ quan – 1 QNCN ).

        - Nhân viên: 13 ( 13 QNCN ).

        - Trong đó: 2 Thạc sỹ, 15 Cử nhân.

 

IV. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

        - Tham mưu giúp Đảng ủy Ban Giám đốc BV về công tác thu chi tài chính, hợp đồng khám chữa bệnh BHYT, khai thác triệt để các nguồn thu tăng quỹ BV cải thiện đời sống cán bộ công nhân viên.

        - Tổ chức cấp phát, quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí cho các ngành, đơn vị và tổng hợp báo cáo quyết toán trình chỉ huy đơn vị.

        - Tổ chức quản lý vốn và tài sản của Nhà nước trong đơn vị.

        - Tổ chức hướng dẫn, thực hiện các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn liên quan đến công tác tài chính trong phạm vi đơn vị.

 

V. CÁC THÀNH TỰ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:

        - Năm 2007:

             + Giấy khen của BHXH Thành phố Hà Nội do thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT.

             + Danh hiệu đơn vị tiên tiến do BV 354 tặng.

        - Năm 2008: Bằng khen do thủ trưởng TCHC cấp do đạt giải nhì trong hội thi “ Trưởng ban tài chính giỏi” TCHC.

        - Năm 2010: TCHC tặng cờ đơn vị quản lý tài chính tốt 5 năm liền 2005 – 2010.

        - Năm 2011: Danh hiệu đơn vị tiên tiến do BV 354 tặng.

        - Năm 2012:

             + Danh hiệu đơn vị tiên tiến do BV 354 tặng.

             + Danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện do BV 354 tặng.

        - Năm 2013: Danh hiệu đơn vị tiên tiến do BV 354 tặng.

        - Giấy khen do BV 354 tặng Ban tài chính do đã có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2011 – 2013.

 

IV. HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

        - Đào tạo và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên Tài chính để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của công việc.

        - Phấn đấu 100% cán bộ nhân viên có trình độ cử nhân trở lên.

        - Tham mưu, đề xuất ý kiến đúng và chúng cho Ban giám đốc Bệnh viện về quản lý tài chính, khai thác hiệu quả các nguồn thu.