Ban Tang lễ

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN:

        - Ban Quản lý Nhà tang lễ được thành lập năm 2010 với nhiệm vụ tiếp nhận và tổ chức tâng lễ.

        - Những thành tích đa đạt được:

            + Đơn vị VMTD năm 2010, 2011, 2012, 2013.

            + Trưởng ban: Đ/c Nguyễn Văn Thắng.

 

 

II. TỔ CHỨC BIÊN CHẾ:

        - Gồm: 6 đồng chí.

        - Trong đó:

            + SQ: 01 đ/c

           + QNCN: 04 đ/c

           + CNVQP: 01 đ/c

 

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

        - Nhiệm vụ tiếp nhận và tổ chức tang lễ cho quân và dân.

        - Trang thiết bị gồm: 03 tủ bảo quản tử thi với 17 ngăn và  bàn giải phẫu tử thi.

 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

        - Tiếp nhận và tổ chức cho các đối tương quân và dân.