Ban Y tá điều dưỡng

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN:

          - Ngày 06-10-1998 Ban Giám đốc Bệnh viện đã ra quyết định số 261/QY-YV thành lập Ban điều dưỡng với biên chế 03 đồng chí.

          - Chịu sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Bệnh viện mà trực tiếp là Phó Giám đốc kế hoạch. Ban Điều dưỡng là cơ quan tham mưu nghiệp vụ giúp việc cho Ban Giám đốc Bệnh viện có qui chế hoạt động riêng với nhiệm vụ rõ ràng cho từng đồng chí chịu trách nhiệm về công tác tổ chức điều hành, kiểm tra giám sát công tác chăm sóc người bệnh. Hoạt động theo chức trách cụ thể của cán bộ nhân viên Ban Điều dưỡng do Cục Quân y ban hành tháng 06 năm 2000.

 

 

II. CHỦ NHIỆM, PHÓ CHỦ NHIỆM BAN QUA CÁC THỜI KỲ:

         Phụ trách Ban hiện nay:   Cử nhân Trần Thị Phương Lan.

         Trưởng ban qua các thời kỳ:

              Đồng chí Lê Hà (Từ năm 2002 – 2007).

              Đồng chí Lê Nam Liên (Từ năm 2007 đến 05/2013).

 

III. TỔ CHỨC BIÊN CHẾ:

         Hiện tại: Cử nhân Cao Thị Thu Hồng – Phụ trách Ban.

 

IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ.

          - Tham mưu cho Ban giám đốc về công tác điều dưỡng trong bệnh viện.

          - Lập kế hoạch công tác điều dưỡng, trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt.

          - Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh theo Thông tư 07/2011/TT-BYT, lấy người bệnh là trung tâm.

          - Thường xuyên bám sát các khoa, duy trì thực hiện các chế độ của ĐD, Kỹ thuật viên, Dược sỹ trung học, Nữ hộ sinh, hộ lý.

          - Xây dựng các quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, theo từng chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng, Hội đồng khoa học xét và Giám đốc bệnh viện phê duyệt.

         - Đôn đốc, kiểm tra, giám sát điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, dược sỹ TH, hộ lý thực hiện đúng các quy trình, kỹ thuật chuyên môn.

         - Hương dẫn quản lý, sử dụng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế theo quy định.

         - Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

         - Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

         - Tổ chức thi chuyên môn điều dưỡng, kỹ thuật viên.

         - Lập kế hoạch bài giảng, phối hợp với các chuyên khoa tổ chức sinh hoạt chuyên môn cho điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ lý các khoa.

         - Tổ chức, tham gia nghiên cứu khoa học;

         - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

 

Hội nghị giao ban điều dưỡng trưởng - hành chính trưởng

 

V. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

         - Tham gia Hội nghị khoa học Điều dưỡng Châu Á Thái Bình Dương, Hội nghị KHĐD toàn Quốc.

         - Mở lớp học phương pháp NCKH cho khối điều dưỡng, KTV, Dược sỹ TH. Tổ chức thành công 03 Hội nghị khoa học điều dưỡng.

 

VI. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN:

         - Triển khai phòng huấn luyện tiền lâm sàng với nhiều mô hình, dụng cụ hiện đại.

 

Thực hiện huấn luyện tiền lâm sàng trên mô hình

 

Thực hành kỹ thuật hồi sinh tổng hợp trên mô hình

 

VII. HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

         - Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành y tế nói chung, ngành quân y nói riêng. Trong những năm qua, đặc biệt là thời kỳ đổi mới, Bệnh viện 354 đã nhận được sự quan tâm của chỉ huy lãnh đạo các cấp và đã từng bước khẳng định, phát triển toàn diện trên các mặt hoạt động công tác.

         - Trong sự phát triển đó, công tác điều dưỡng bệnh viện đã được Đảng ủy, Ban giám đốc bệnh viện quan tâm đầu tư, tạo điều kiện để từng bước phát triển cả về mặt tổ chức, kế hoạch, cơ sở vật chất… để đáp ứng với nhu cầu nhiệm vụ ngày càng cao góp phần quan trọng vào xây dựng thương hiệu bệnh viện vững mạnh toàn diện.   

         - Thực hiện các dịch vụ chăm sóc của điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh đáp ứng nhu cầu chăm sóc cơ bản, an toàn và chất lượng cho người bệnh tới khám, điều trị tại bệnh viện. Nâng cao sự hài lòng của người bệnh và đảm bảo an toàn trong chăm sóc, điều trị.

         - Giữ vững thương hiệu Bệnh viện hạng I.