Khoa Thần kinh - Tâm thần A7

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN:

      - Khoa Nội tâm thần kinh được thành lập ngày 12/4/1976 với tên gọi đầu tiên là khoa A3 (Nội Tâm Thần Kinh) với nhiệm vụ cấp cứu điều trị các bệnh nhân thuộc mặt bệnh chuyên khoa về thân kinh và tâm thần trong và ngoài quân đội. Từ khi được thành lập đến nay khoa đã qua ba lần đổi tên:

      - Thành lập ngày 12/4/1976 Với tên gọi là: Khoa Nội Tâm Thần Kinh (Khoa A3).

      - Năm 1995 được đổi tên thành Khoa Nội Tâm Thần Kinh (Khoa A6).

      - Năm 1998 đổi tên thành khoa Nội Tâm Thần Kinh (Khoa A7).

      - Thành tích đã đạt được trong quá trình phát triển:

          + Đơn vị Quyết thắng: 1997.

          + Đơn vị tiên tiến: 2012.

          + Đơn vị vũng mạnh toàn diện: 2012.

          + Giấy khen: 2002, 2003.

 

 

II. CHỦ NHIỆM KHOA, PHÓ CHỦ NHIỆM KHOA QUA CÁC THỜI KỲ:

1. Chủ nhiệm khoa:

         - Từ 1976 – 1980 Bác sý Nguyễn Văn Vĩnh

         - Từ 1980 – 1986 Bác sỹ CK2 Trần Đức Tý

         - Từ 1986 – 1998 Bác sỹ CK1 Nguyễn Thị Châu

         - Từ 1998 – 2004 Bác sỹ CK2, TTUT Nguyễn Minh Trường.

         - Từ 2004 – 2008 Bác sỹ Tiến sỹ Nguyễn Liên Hương

         - Từ tháng 3/2001 – nay Bác sỹ CK2 Dương Đình Phúc

2. Phó Chủ nhiệm khoa:

         - Từ 1987 – 1998 Bác sỹ Nguyễn Minh Trường

         - Từ 1998 – 2004 Bác sỹ Nguyễn Liên Hương

         - Từ 2005 – 2011 Bác sỹ Dương Đình Phúc

         - Từ 8/2013 – nay Bác sỹ Nguyễn Văn Chính

 

III. TỔ CHỨC BIÊN CHẾ:

      - Hiện tại khoa Nội Tâm Thần Kinh gồm 18 Cán bộ, nhân viên.

      - Trong đó:

          + Bác sĩ CK2: 02

          + Bác sĩ CK1: 01

          + Bác sĩ Đa khoa: 02

          + Cử nhân điều dưỡng: 01

         + Điều dưỡng: 11

          + Hộ lý: 01

 

IV. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

      - Cấp cứu, điều trị bệnh nhân thuộc các mặt bệnh chuyên khoa về thần kinh và một số mặt bệnh tâm thần trong và ngoài quân đội.

      - Đào tạo y sỹ, điều dưỡng cho Trung tâm Armephaco.

      - Nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành Nội Tâm Thần Kinh

      - Trang thiết bị y tế: 01 máy điện não đồ, 01 máy điện cơ, 01 máy kéo dãn cột sống...

      - Các đề tài và sáng kiến tiêu biểu: Sáng kiến cải tiến kết hợp đèn Hồng ngoại với máy kéo dãn cột sống thắt lưng (Đạt giải khuyến khích cấp ngành).

 

Liên hệ: Khoa Thần kinh - Tâm thần (A7)

Điện thoại: 024.6682.6350